Personvernerklæring for Barneklubben, AKS v/Huseby skole

Behandlingsansvarlig

Johan Butler Haugen er på vegne av Barneklubben behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger som lagres om elevene

Vi lagrer følgende personopplysninger om elevene:
Navn, adresse, kjønn, personnummer, klassetilhørighet og foresatte eller andre kontaktpersoner. I enkelte tilfeller vil vi ha behov for å vite om behov som vi trenger å tilrettelegge rundt, for eksempel diagnoser, vedtak, personlige forhold osv., slik at vi kan tilby barna en sikker og tilpasset hverdag.

Personopplysninger som lagres om foresatte

Vi lagrer følgende opplysninger om elevenes foresatte:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og sivilstand.

Vi lagrer også personnummer og kontonummer til den som står oppført som betaler.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne tilby offentlige tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver.

Barneklubben, Aktivitetsskolen Huseby, lagrer opplysninger om barn og foresatte med det formål å:

  • Ivareta barnets behov for omsorg og lek
  • Fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utdanning
  • Å kommunisere med barnet og foresatte
  • Ha nødvendig informasjon om utfordringer barnet har knyttet til for eksempel diagnoser, vedtak, personlige forhold osv. for å møte barnets behov så lenge barnet går hos oss.
  • Ha nødvendige opplysninger knyttet til foreldrebetaling. 

Grunnlaget for behandlingen

For at vi skal kunne registrere og behandle opplysninger må vi ha et rettslig grunnlag.  Vi kan bare bruke personopplysningene dine hvis vi bruker dem på lovlig vis. Kravet til hvordan vi behandler personopplysninger er definert i personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1, og i opplæringsloven.

Innhenting av personopplysninger

Vi innhenter personopplysninger fra registreringsskjema foresatte fyller ut ved kontraktsinngåelse, og gjennom samarbeid med skolen. Opplysninger kan også komme fra barna selv, foresatte, pårørende og andre offentlige instanser.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til Grant Thornton (vårt regnskapsbyrå) og skattemyndighetene. Vi vil ellers ikke dele, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Aktivitetsskolen plikter sletting av opplysninger av utmeldte elever ved skoleårets slutt. Fysiske dokumenter oppbevares i et godkjent arkivskap, og destrueres når eleven slutter hos oss.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Barneklubben.huseby@gmail.com

Barneklubben v/Huseby skole
Stasjonsveien 72. 0768 Oslo