Våre vedtekter

1. Foreningens formål

Foreningens formål er å tilby barna i 1. til 4. klasse ved Huseby Skole et godt fritidstilbud under voksenoppsyn etter skoletid i BARNEKLUBBEN. Barneklubben kan også tilby AKS(SFO) for 5. klasse forutsatt tilstrekkelig elevgrunnlag og forsvarlig økonomi. Det tilligger styre å vedta dette for hvert semester. Det kan også organiseres tilbud mens skolen er stengt, for eksempel i ferier.

Foreningen vil legge vekt på et godt samarbeid med Huseby skole om BARNEKLUBBEN, fritidsaktivitetene og forholdet barn-hjem-skole generelt.

2. Barneklubbens målsetting

BARNEKLUBBEN skal være et sted hvor barn kan utvikle seg sammen med andre barn i tråd med evner, interesser og forutsetninger. Det legges vekt på et holdnings- skapende miljø der de voksne gjennom sin omsorg og interesse er seg bevisst hvilke normer og retningslinjer de overfører til barna.  Barnas sosiale utvikling skal stå sentralt og betydningen av hensynsfull og sosial adferd fremheves.  BARNEKLUBBEN skal påvirke barna til å ta ansvar for seg og sitt, til å ha omsorg for andre og legge vekt også på andres behov enten det er barn eller voksne det gjelder.

BARNEKLUBBEN er basert på utstrakt samarbeid mellom de ansatte, hjemmene og skolen.

BARNEKLUBBEN skal drives slik at den fremmer et godt miljø ved Huseby Skole, også i forhold til skolens øvrige elever og skolens personale.

3. Medlemskap

Foresatte er medlem av foreningen fra det tidspunkt barnet/barna har blitt tildelt plass i BARNEKLUBBEN. Medlemskapet opphører når barnet/barna slutter i BARNE-KLUBBEN.

4. Ansvarsforhold

Medlemmenes ansvar for foreningens forpliktelser begrenser seg til den månedsavgift som fastsettes av årsmøtet.

5. Foreningens organer

a. Årsmøtet

Foreningens øverste organ er årsmøtet. Innkalling til årsmøtet skjer med minst14 dagers varsel. Årsmøtet avholdes hvert år i september. På årsmøtet har bare medlemmer med barn tildelt plass i BARNEKLUBBEN for påbegynt skoleår stemmerett. Det er en stemme pr barn som er tildelt plass.

Årsmøtet skal:

  • Godkjenne Styrets årsberetning
  • Godkjenne BARNEKLUBBEN’s regnskap
  • Vedta budsjett, månedsavgifter og depositum for BARNEKLUBBEN
  • Velge styre for BARNEKLUBBEN
  • Velge revisor
  • Behandle forslag til vedtektsendringer og andre saker som måtte foreligge

Avstemminger avgjøres ved simpelt flertall, med unntak for vedtektsendringer, jfr. pkt. Ved flere kandidater skal valget foregå skriftlig dersom det fremsettes krav om det.

b. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmene fremsetter skriftlig krav om det til styret. Reglene for innkalling og behandling er de samme som for årsmøtet.

c. Styret

Styret har ansvaret for den daglige drift av BARNEKLUBBEN og består av leder, 5 styremedlemmer og et varamedlem. Daglig leder er automatisk  medlem av styret uten stemmerett. Tillitsvalgt er medlem av styret som representant for de ansatte.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte.

BARNEKLUBBEN tegnes av daglig leder  innenfor budsjettets rammer eller av styreleder og økonomiansvarlig. Styret kan ikke uten vedtak av årsmøtet forplikte BARNEKLUBBEN ut over kr. 50.000,-.

Daglig leder foretar nødvendige ansettelser og engasjementer for en forsvarlig drift av BARNEKLUBBEN innenfor rammen av vedtatt budsjett.  Styret fastsetter lønn og utarbeider stillingsbeskrivelse for daglig leder og øvrige ansatte.

6. Opptak av barn til Barneklubben

Daglig leder foretar opptak av barn til ledige plasser i BARNEKLUBBEN. Det skal tilstrebes å tilby alle søkere plass. Søknadsfrist for opptak til høsten er 15. april. Barneklubben har oppe vanlige skoledager fra  07:30 – 17:00, i ferier 07.45 – 17:00.  Den har stengt i juli måned og planleggingsdag første skoledag.

Foreldre/foresatt som søker opptak for sitt/sine barn, må før opptak forplikte seg til aktivt å slutte opp om BARNEKLUBBENs målsetting og drift.

Barn som har hatt plass i BARNEKLUBBEN foregående år, skal som hovedregel få fortsette dersom deres foresatte har fulgt opp sitt ansvar i henhold til kontrakten. Opptak er betinget av at de foresatte innen den frist styret setter, har undertegnet kontrakt med BARNEKLUBBEN og betalt depositum.

7. Taushetsplikt

For virksomheten etter disse vedtektene gjelder reglene om taushetsplikt i Barnehagelovens § 16.

8. Endring av oppholdstid

Reduksjon / økning av oppholdstid kan gjøres med 1 måneds skriftlig varsel regnet fraden første i påfølgende måned.

9. Oppsigelse og mislighold

a. Oppsigelse

Plassen kan sies opp med 3 måneders varsel regnet fra den første i påfølgende måned.  Plassen kan ikke sies opp senere enn den 1. februar.  Grunnen til oppsigelsestiden er det økonomiske ansvaret eier har påtatt seg gjennom driften.

b. Mislighold

Foresatte som grovt eller gjentatte ganger forsømmer sine forpliktelser i henhold til kontrakt og vedtekter, kan etter vedtak i styret utelukkes fra foreningen, og fratas plass for sitt barn.  Også ellers hvor særlige grunner foreligger, kan styret med øyeblikkelig virkning si opp kontrakten om plass i BARNEKLUBBEN.  Alle oppsigelser skal begrunnes skriftlig.

10. Vedtektsendringer

Disse vedtekter kan endres på årsmøte eller evt. på ekstraordinært årsmøte. Endring krever minst 2/3 flertall blant foreningens fremmøtte medlemmer. Forslag til vedtektsendringer må fremmes senest 14 dager før et årsmøte/ekstraordinært årsmøte.

11. Oppløsning

Foreningen kan oppløses av årsmøtet med minst 2/3 flertall blant de fremmøttemedlemmer.  Årsmøtet fastsetter fordeling og bruk av evt. overskudd og eiendelerfør oppløsning.   Midlene skal primært brukes til å fremme foreningens formål.


Vedtatt på Barneklubbens årsmøte 30. september 1992. Revidert på årsmøte 24.9.1996, 25.9.2011 og 20.05.2015.