Hovedseksjon

Mobbing i skolen

elever i skolegården

Informasjon om hvordan skolen jobber og tips til foreldre finner du i dokumentet på høyre side.

Mitt barn mobbes, hva gjør jeg?

 • Ta kontakt med skolen og be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor.
 • La gjerne skolen ha regien på kontakten med foreldrene til den eller dem som mobber barnet ditt.
 • Kom frem til tiltak i samarbeid med skolen.


Mitt barn mobber andre, hva gjør jeg?

 • Vær tydelig på at du ikke aksepterer mobbing.
 • Ta kontakt med skolen og be om et møte med kontaktlærer eller rektor.
 • Skolen skal sørge for at mobbing stopper, og at både elever som mobber og mobbes følges tett opp.
 • Søk eventuelt hjelp hos andre (klassekontakt, rådgiver, sosiallærer, helsesøster e.l.).


Jeg blir mobbet, hva gjør jeg?

 • Si i fra! For at mobbingen skal stanse er det viktig å snakke om det og å få hjelp. Si i fra til en du stoler på, for eksempel:
 • Foreldre: Foreldrene dine kan ta kontakt med skolen eller med foreldrene til de som mobber deg.
 • Læreren og treneren din: Lærere og trenere har et ansvar for å stanse mobbingen. Du kan også velge å snakke med sosiallærer, rådgiver, helsesøster eller en annen voksen på skolen.
 • Politiet: Er mobbingen alvorlig, som for eksempel ved digitale krenkelser, kan du si ifra til politiet. På www.politiet.no kan du tipse politiet om det som skjer med deg eller noen du kjenner. Du kan også anmelde saken.

På slettmeg.no kan du få hjelp til å fjerne ting på nettet.

Nettressurser

Les mer hos Udir.
Les mer i Oslo kommunes manifest mot mobbing.
Les mer hos Barneombudet.
Les mer hos foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Elevenes læringsmiljø

Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Kjennetegn for et godt læringsmiljø:

 1. Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp
 2. Positive relasjoner mellom elev og lærer
 3. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene
 4. Godt samarbeid mellom skole og hjem
 5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen

Med bakgrunn i opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal skolen jobbe aktivt for dette, slik at den enkelte elev kan oppleve trygghet og tilhørighet. Elever og lærlinger skal ikke utsettes for krenkende ord og handlinger verken fra medelever, lærere eller andre. Det er egne lover for dette og du finner hele loven her.

Loven gjelder både på skolen og på skoleveien.

Opplever du at barnet ditt eller andre barn mobbes? Les mer om varslingsrutiner mot mobbing her (ekstern lenke).

Både rektor, ansatte, elever, Foreldrerådet (FAU), driftsstyret og skolemiljøutvalget har ansvar for å skape et godt og helsefremmende skolemiljø, hvor ingen elever krenkes.

Hvordan arbeider skolen med skolens psykososiale miljø?

Skolen skal ha skriftlige mål og planer for skolemiljøet. Planene skal si noe om hvordan skolen arbeider for å forebygge, avdekke, forhindre og håndtere krenkende atferd.

Av planene skal det fremgå hvilke tiltak skolen skal iverksette dersom krenkende atferd finner sted. Det skal fremgå hvem som har ansvar for å treffe tiltak.

Hvordan skolen arbeider med elevenes fysiske miljø

Skolen skal arbeide for at skolens fysiske miljø, skolebygg og utearealer, fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal sørge for å iverksette tiltak for å lukke registrerte fysiske avvik. De avvik som skolen selv ikke kan utbedre, må skolen melde videre til Undervisningsbygg KF og /eller Utdanningsetaten.

Klageadgang

Dersom eleven eller foreldrene ikke er fornøyd med de tiltak skolen iverksetter, har de rett til å klage. Klagen bør være skriftlig og det bør begrunnes hvorfor en ikke er fornøyd med tiltak som er skolen ønsker å iverksette. Fylkesmannen er klageinstans. Klage sendes via skolens rektor.