Permisjonsreglement

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Skriv en kortfattet søknad
  2. Send søknaden til skolens postmottak huseby@ude.oslo.kommune.no senest 2 uker før ønsket fri. 

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.