Permisjonsreglement

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut vedlagte søknadsskjema 
  2. Send søknaden til skolens postmottak: Postmottak@ude.oslo.kommune.no senest 2 uker før ønsket fri.
    NB! E-post merkes i emnefeltet med "Huseby skole". Sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post.

    Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

Søknad om permisjon fra opplæringen pdf