Hovedseksjon

Lesing i alle fag

Når klassen arbeider med en lesetekst, skal hver elev vite hva som er målet med lesingen. Eksempler på målformuleringer i tekstarbeid kan dekke fra generell tekstkunnskap,fagkunnskap til strategilæring. God pedagogikk for leseforståelse vil være:

  • Modellering og tett dialog

En god måte å sikre leseforståelse er når læreren og klassen gjennomgår målene for lesingen i fellesskap, og læreren sørger for at eleven kan forklare med egne ord hva som er hensikten med å arbeide med det aktuelle tekstoppslaget. Dette skaper motivasjon, samtidig som elevene målretter egen arbeidsinnsats.

I tett dialog mellom elever og lærer dannes elevenes grunnlag for forståelse. Elevene trenger hjelp fra lærer og medelever for å aktivere bakgrunnskunnskap og få oversikt over lærestoffet.

Denne formen for læresamtale er med på å skape ideer hos den enkelte eleven, og blir en læringsfremmende aktivitet for alle elevene. Hensikten vil alltid være å hjelpe eleven til koble ny viten opp mot tidligere kunnskap. Her integreres ny informasjonen i leserens forforståelse og forståelse skapes ut fra dette.

  • Lesefokus, lesestrategier og leseoppdrag

Ved å aktivere elevenes førforståelse vil eleven ha større oppmerksomhet under lesingen. På samme måte vil lærerne nå gi eleven oppdrag under lesingen, for at lesingen får et tydelig formål. Elevene øves opp til å lese på mange måter. Det kan være individuelt, gruppevis eller klassevis, somstillelesing, frivillig høytlesing eller støttet lesing gjennom korlesing.

Når elevene arbeider med lesetekster skal de ha oppgaver som øker forståelsen av det de har lest, blant annet ved at de må sette egne ord på dette.

Elevene på Huseby arbeider derfor med læringsstrategier som tankekart og kolonnenotat for å forstå. Ofte arbeider de sammen med læringspartner for å øke sitt eget refleksjonsnivå. Det er også viktig at elevene får arbeide med tekstene sine skriftlig, fordi dette stiller krav til å forstå i prosessen fra å omforme det tenkte til det skrevne.

  • Oppsummering av en leseøkt

Som avslutning på en arbeidsøkt med en lesetekst er det viktig at klassen oppsummerer hva de fikk ut av arbeidet, og snakker sammen om hvordan de lærer underveis. Når elevene forstår hvordan de lærer, blir det enklere å nå sine individuelle læringsmål. Elevene skal få uttrykke seg i fellesskap om hva de har fått ut av en leseøkt, og få sette på hvordan de organiserer stoffet de øver seg på. Slik får de økt forståelse for hvorfor strategibruk er nyttig kompetanse.