Hovedseksjon

Sykling til og fra skolen

Kunnskapsdepartementet har 20. august 2015 fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven § 12-1. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Endringen er trådt i kraft. Det er ikke fastsatt andre endringer i § 12-1.

Paragraf 12-1 første ledd bokstav d lyder nå slik:

I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje.

Huseby skole vil likevel oppfordre foreldre til å vise varsomhet for å hindre trafikkulykker på vei til og fra skolen. Vi anbefaler å følge våre retningslinjer for elevenes bruk av sykkel på skoleveien:

Elever på 5.-7. trinn kan sykle til og fra skolen alene når de oppfyller følgende krav:

  • Har gyldig sykkelkort (dette tar de i femte klasse)
  • Kan følge trafikkreglene (dette må foreldre bidra til å snakke med dem om, skolen jobber med dette på femte trinn)
  • Holder sykkelen i forskriftsmessig stand
  • Bruker sykkelhjelm
  • Sykler parkeres og låses ved sykkelstativ
  • Unødig sykling i skolegården er ikke tillatt

Elever på 1.-4. trinn bør kun sykle til og fra skolen sammen med foreldre/foresatte.