Hovedseksjon

Trivselsleder

elever i skolegården

Hovedmålet med programmet er å tilby alle skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene, slik at både yngre og eldre elever finner noe spennende å gjøre. Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylt, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont.

Mobbing

Skolegården og friminuttene er i følge mobbeforskere (Olweus, Roland m. fl.) dessverre hovedarenaen for mobbing. Selv om trivselsprogrammet kun er ment å skulle supplere skolenes gjeldende opplegg mot mobbing, er også håpet at et mer innholdsrikt friminutt vil få mobbere på andre tanker.
Lediggang er som kjent roten til mye ondt. Trivselslederne skal – i tillegg til å lede aktiviteter – melde fra om alle former for mistrivsel. Siden trivselslederne er valgt av sine medelever, har de et særskilt mandat for å gjøre dette.

Personlig egnethet

Trivselslederne har et særskilt ansvar for å ta kontakt med elever som går alene. De har også et spesielt ansvar for å skape trygghet for de yngste elevene. Under valget av trivselsledere blir derfor skolens elever bedt om å legge hovedvekten på at kandidatene er "vennlig og respektfull mot alle andre elever". En elev som er "populær" blant et tilstrekkelig antall elever i sin klasse til å kunne bli valgt til trivselsleder, kan allikevel bli oppfattet av skolens ledelse som "ikke vennlig og respektfull mot alle andre elever". For eksempel kan eleven være ekskluderende mot enkeltelever. Den minste tvil hos skoleledelsen vil føre til at kandidaten må utsette sitt kandidatur til neste valgperiode.

Arbeidsinnsats

Skoleåret er delt inn i to valgperioder. Trivselslederne jobber i friminuttene, og da to dager i uken (mandag og onsdag, eller tirsdag og torsdag). Trivselslederne kan også bli innkalt til møter, evt. pålegges andre oppdrag, på fredagene. En trivselsleder kan stille til gjenvalg. Elevrådsrepresentanter kan også velges.

Kulturell opplæring

Det er ønskelig at trivselslederne får "kulturell trening", det vil si at de lærer seg til å bruke – men også støtte – kulturelle aktiviteter i nærmiljøet. Opplevelsene skal samtidig gi inspirasjon til å organisere aktiviteter på sin skole. Det jobbes derfor i hver kommune med tilby trivselslederne kulturkort som gir gratis adgang eller rabatt på f. eks. fotballkamper, hockeymatcher, bowling, svømmehaller, dansekurs m.m.

Kurs i lek

I begynnelsen av valgperioden blir alle trivselslederne sendt på et heldags lekekurs. Her gjennomgås kjente og ukjente leker som trivselslederne igjen skal legge til rette for på sin skole. Det blir også et foredrag om å være trivselsleder.

Ansvarlig for programmet

Ansvarlig for Trivselslederprogrammet er Doris Johannessen. 

Mer informasjon om trivselsprogrammet finner du på https://www.trivselsleder.no