Driftsstyret

Neste møte: 03.03.20 kl 1700

Medlemmer:

Alf Bjercke, leder av driftsstyret alf.bjercke@pragroup.no

Ingvill Meltvedt V ingvill.meltvedt@gmail.com
Lars Hektoen MDG hektoenl@gmail.com
Yngvar Husebye H yngvar@yhusebye.no

Erik Hanseid, foreldrerepresentant erik@hanseid.no
Ina Ness, vara foreldrerepresentant Ina Ness ina@circus.no

Lars Erik Skårås, ansatterepresentant
  lars.skaras@osloskolen.no
Liv Tone Nilsen, ansatterepresentant liv-to1209@osloskolen.no

 

 

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Hovedoppgaver for driftsstyret Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering