Driftsstyret

Neste møte 13.01.21 kl 1700

Driftsstyrets representanter

Foreldrerepresentanter
Alf Bjercke, styrets leder
Erik Hanseid

Ansattes representanter
Has Hübert
Lars Erik Skårås

Vara - ansattes representanter
Liv-Tone Nilsen

Politiske representanter
Ingvill Meltvedt (V)
Yngvar Husebye (H)
Lars Hektoen (MDG)

Vara - politiske representanter
Monica Dypeng (H)
Marianne Henden (MDG)
Elin Bashevkin (V)

Hovedoppgaver for driftsstyret Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk