Hovedseksjon

Vår profil

elever i skolegården

Skolens mangeårige slagord "et godt sted og lære og et godt sted å være" – understreker betydningen av at alle elever skal få forløst sitt læringspotensial, både ved tilrettelegging av undervisningen og ved å bli stilt tydelige krav og forventninger til.

I tråd med at Huseby fra og med skoleåret 2019–20 har valgt å innføre læringbrett for alle elevene, meldte behovet for å markere en tydeligere og mer framtidsrettet vei for skolen. Vi er derfor stolte av vår nye visjon: Sammen former vi framtiden. 

Grunnprinsippene våre

 • Vi slår ring om eleven, alle voksne på skolen og hjemme står samlet for det beste for hver enkelt
 • Vi deltar i elevens livsreise, og bruker all vår kompetanse for at den enkelte skal oppnå og mestre i dag – for å kunne bidra og lede i framtiden!

Nøkler til visjon på Huseby

 • Samarbeidende Samspill og samarbeid, fordi det skaper dybdelæring og vekst for den enkelte
 • Reflekterende Åpenhet og refleksjon i all kommunikasjon, fordi det skaper trygghet både mellommenneskelig og digitalt
 • Inkluderende Raushet og toleranse, fordi det gir rom for et lekent læringsfellesskap, der det er lov å feile – for å lære
 • Skapende Mot til å prøve seg på nye arenaer, fordi det bidrar til læring for framtiden

Samarbeidende

 • Elevene skal oppleve et læringsmiljø der de tar ansvar for hverandres utvikling. Elevene på Huseby skole skal støttes i å ta ansvar i samfunnet som forberedelse til deltakelse i morgendagens.
 • Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene. På Huseby skole skal vi formidle verdien og betydningen av en lyttende dialog for å takle motstand. Vi skal gi elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne.

Reflekterende

 • Vi skal legge til rette for undring og å stille nye spørsmål. Vi skal trene elevene i å kombinere og analysere – for å utvikle både fantasi og skepsis slik at erfaring kan omsettes til innsikt.
 • Dette skal vi oppnå ved å la etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis. Vi skal gi en opplæring som søker en balanse mellom respekt for etablert viten og den utforskende og kreative tenkingen som kreves for å utvikle ny kunnskap.

Inkluderende

 • Vi skal formidle kunnskap om andre kulturer og utnytte de mulighetene til berikelse som minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell bakgrunn gir. Vi skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett.
 • På Huseby skole skal det være et trygt læringsmiljø som utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. Eleven skal både medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag.

Skapende

 • På Huseby skole skal vi legge til rette for at barn kan løse praktiske problemer ved uprøvde grep og fremgangsmåter. Elevene skal se nye sammenhenger gjennom tenking og forsking, ved å utvikle skjønn og samhandling, og ved å få fram nye estetiske uttrykk. På skolen vår skal elevene utvikle seg gjennom sansing og tenking, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.
 • Vi skal gi elevene lyst og mot på livet, slik at de vil videreutvikle seg.

Sammen former vi framtiden!