Huseby skoles historie

Rektor Sigmund Huseby skole

Fram til 1840 hadde man i flere skolekretser leid fast skolelokale på gårdene. Disse ble kalt rodeskoler. For å kunne oppfylle de krav som landskoleloven av 16. mai 1860 stilte, besluttet Aker kommunestyre 3. november 1858 å bygge 14 nye, faste skoler i prestegjeldet. Denne loven inneholdt mange minstekrav som kommunen måtte oppfylle, før staten ville gi støtte. Loven av 1860 krevde at de skolekretser som hadde over 30 elever, skulle ha fast skole. Elevene i den faste skolen skulle deles i klasser når elevtallet var over 30. Skoleplikten begynte ved årsalderen og varte til konfirmasjonen. Fagene det skulle undervises i var religion, lesning, skrivning, regning og sang. Dessuten skulle det leses "utvalgte Stykker av Læsebogen". Denne leseboken inneholdt en del geografisk, historisk og naturhistorisk stoff, samt stykker fra norsk litteratur.

Huseby var blant de 14 skolene Aker kommunestyre besluttet å bygge. Skolen ble oppført 1860-61 under arkitekt O. Roll. Skolehuset hadde to skolerom og to leiligheter. Nord for skolehuset ble det bygget uthus, fjøs med plass til kuer, låve og vedskjul. Dette er "det hvite huset", slik vi kjenner det i dag. Tomten ble kjøpt for 736 spesidaler,  og skolehuset med uthus kom på til sammen 2386 spesidaler  (myntenheten som ble brukt i Norge fra 1560 til 1875).

10. februar 1862 var første skoledag ved Huseby skole. 56 elever var delt på to klasser. Etter landskoleloven hadde Aker kommune besluttet at det skulle være 27 og ½ uke lovbefalt skole og 10 uker og 1 dag frivillig skole. Fraværet i den lovbefalte skolen var helt oppe i 43,7 % det første året ved Huseby.

De første lærerne

Ole Christian Hansen var den første læreren ved Huseby. Dina Larsen Hovind, var den første lærerinnen.

Flere elever og større skole

I 1907 var elevtallet steget til 134, og det ble trangt om plassen i det lille hvite huset. I 1910 stod et nytt skolebygg klart i lærerens hage, med 4 klasserom over 2 etasjer, skolekjøkken og håndarbeidsrom på loftet og sløydundervisning i kjelleren. Det gamle skolebygget ble gjort om til bolig for lærerne. Skolen av 1910 ble bygget av "Abildsøtypen", og var tenkt som praktisk fremfor estetisk av mange.

I 1933 var elevtallet nådd 205 elever fordelt på 8 klasser, og flere elever ble flyttet til andre naboskoler på grunn av plassmangel. I 1935 sto en ombygget skole klar med vestibyle, overlærers kontor, legekontor, 4 klasserom og gymsal med garderobe og dusj i 1. etasje. 4 klasserom, håndarbeidsrom, skolekjøkken, tegne- og fysikksal i 2. etasje, samt sløydsal, leserom og toaletter i kjelleren.

I 1945 hadde skolen 20 klasser på bare 8 klasserom og det ble derfor planlagt en ny utvidelse. Skolen slik vi kjenner den i dag stod ferdig i 1948.

I perioden 1951-1960 steg tallet til 1146 elever, men forholdene rettet seg ved at blant annet Voksen skole kom til. Ved 100-årsjubileet i 1961,hadde skolen 928 elever fordelt på 36 klasser. Ved 125-årsjubileet i 1986 lød tallet på 507 elever på 18 klasser. Ved skolens 150-årsjubileum var elevtallet 520 elever på 23 klasser.

29. februar 2016 ble skolen formelt innviet med 7 nye klasserom i det nye Superkubebygget som ligger i lille skolegård vendt mot Persbråten skole. I 2017 har Huseby skole 771 elever. Ved starten av skoleåret 2019-20 møter 711 opp til første skoledag.