Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget

Informasjon om organisering av skolemiljøutvalget ved Huseby skole

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ og har uttalerett i saker som gjelder skolemiljøet (opplæringslova kapittel 9a). Skolemiljøutvalget kan ikke fatte vedtak. Oppgavene vil i stor utstrekning omfattes av arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) oppgaver. Ordningen er regulert i opplæringsloven §§ 11-1a og 11-5a.
Bystyret har vedtatt hvordan skolemiljøutvalgene i Osloskolen skal organiseres.

Politisk representant: Mia Skjøld-Lorange

Foreldrerepresentant: Heidi Gjerde Lester, Katrine Thams Leonard

Skolens representanter: Kathrine Wegge og Jonny Borgås

Elevrådsrepresentanter: Linus Munchausen

 

Møteinnkallinger og referater