Strategisk plan 2017-2020

Skolebygning

Huseby skole har per i dag 771 elever. Inneværende skoleår har Huseby tatt imot 152 førsteklassinger, hvorav 40 av dem sogner til Holmen skole som ferdigstilles i 2018. Disse går derfor kun sitt første skoleår på Huseby skole.

Strategisk plan for Huseby skole i 2017 handler om å tilrettelegge for økt læringstrykk og god systematikk mot stabile og bedre læringsresultater på alle trinn. Skolen skal sørge for en organisatorisk tilrettelegging av undervisningen som sikrer at alle barn får oppfylt sin rett til tilpasset opplæring.

I strategisk plan vektlegges felles praksis og forutsigbare og enhetlige årsplaner for å sikre at alle elever møter de samme rutinene og forventningene til god arbeidsinnsats og oppfølging av egen læring.

Vi ser fortsatt at elevenes IKT-ferdigheter varierer, og vil derfor videreføre vår satsing både på forbedret undervisningskvalitet og tydelige læringsmål dette året. Ny IKT-plattform, samt behov for oppgradering av utstyr, ligger til grunn for at vi viderefører denne satsingen i årets strategiske plan. Våre digitale ressurser må i tillegg oppgraderes for at vi skal nå målene våre.

Elevundersøkelsen 2016 viste at våre elever trives godt. Snittet varierer lite de siste årene. Vi mener uansett at det skal være nulltoleranse mot mobbing, og ønsker å slå hardt ned på elever som trakasserer andre. Her ser vi at vi ved å jobbe tettere sammen med elevrådet, vil kunne skaffe oss dypere forståelse av relasjoner mellom elevene, for å kunne bidra til at de skal få en enda bedre skolehverdag.

På Huseby skole skal det være en tydelig forventning til et positivt elevmiljø gjennom at alle voksne i skolesamfunnet sørger for å møte elevene med gode holdninger og ros i "fredstid". Stikkordet "Catch them being good" er beskrivende for dette. I 2016 utarbeidet vi skolens plan for psykososialt arbeid. Denne er ferdigstilt - og ligger til grunn for vår felles praksis for å være i forkant av uønsket atferd. I tillegg innehar den våre felles regler for håndtering av uakseptabel arbeid når denne oppstår.