Strategisk plan 2020

Skolebygning

Huseby skole har ved årsskiftet 2019-20 713 elever og rundt 80 ansatte. 
Skolens visjon: Sammen former vi framtiden.

Nøkler for å lykkes med dette:
Vi er samarbeidende
Samspill og samarbeid, fordi det skaper dybdelæring og vekst for den enkelte
Vi er reflekterende
Åpenhet og refleksjon i all kommunikasjon, fordi det skaper trygghet både mellommenneskelig og digitalt
Vi er inkluderende
Raushet og toleranse, fordi det gir rom for et lekent læringsfellesskap, der det er lov å feile – for å lære
Vi er skapende
Mot til å prøve seg på nye arenaer, fordi det bidrar til læring for framtiden

Skolens strategiske plan for 2020 skal fortsatt ha tre overordnede satsinger. Vi viderefører arbeidet med et trygt og godt læringsmiljø – samtidig som vi vektlegger tilpasset opplæring og viderefører satsingen på en framtidsrettet skole som følger samfunnets teknologiske utvikling.

Først og fremst handler det om å tilrettelegge for at alle barn skal kunne ta ut sitt læringspotensial, fordi de opplever et trygt og godt læringsmiljø og fordi de har trygge, omsorgsfulle og kompetente voksne rundt seg i sin skolehverdag som ser dem og møter dem som de de er. Sammen med barnets foresatte skal det settes tydelige krav og forventninger til omsorgsfull tilrettelegging av hverdagen, samtidig som det fremkommer tydelige krav til arbeidsinnsats for å oppnå gode læringsresultater.

Vi ønsker også å trekke fram skolens nysatsing på bibliotek i denne innledningen. Vi har gjort biblioteket mer tilgjengelig og oppdatert – om vil arbeide systematisk for at elevene får gode leseopplevelser.

Et trygt og godt læringsmiljø
Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen høsten 2019 viste at våre elever trives godt. Snittet i elevundersøkelsen har variert lite de siste årene. Vi mener uansett at det skal være nulltoleranse mot mobbing, og vil jobbe aktivt forebyggende for å få dette til. Et tett samarbeid med elevrådet, gir oss dypere forståelse av relasjoner mellom elevene, og bidrar til at elevene får en enda bedre skolehverdag.

Jevnlige samtaler mellom rektor og elever fra alle trinn er vikitge bidrag for å sikre at elevstemmen ivaretas.

For å trygge det psykososiale miljøet ytterligere, har lederteamet tett oppfølging og stort nærvær i alle klassene den enkelte leder følger opp. Kunnskap om Barnehjernevernet og Mitt liv vektlegges, og den enkelte mellomleder skal være en tydelig modell og støtte for lærerne som virker for å fremme et godt og trygt læringsmiljø i klasserommene. Alle klasser skal ha jevnlige klassemøter.

Skolens sosiallærere arbeider også tett sammen med kontaktlærerene, slik at disse ikke står alene i hverdagen om å ta avgjørelser knyttet til oppfølging av enkeltelever som strever. Et viktig prinsipp ved elevsynet på Huseby skole, er en tydelig forventning til et positivt elevmiljø gjennom at alle voksne i skolesamfunnet sørger for å møte elevene med gode holdninger og ros i "fredstid". Stikkordet "Catch them being good" er beskrivende for dette. I den enkelte klasse brukes Fuelbox for å sikre den gode samtalen, her ser vi at vi får fram mye god refleksjon som skaper forståelse for elevenes miljø og deres læring.

Tilpasset undervisning
Skolen tilrettelegger for god organisatorisk tilrettelegging av undervisningen som sikrer at alle barn får oppfylt sin rett til tilpasset opplæring. Lærere samarbeider tett og deler sin kunnskap og planer med hverandre for å sikre at undervisningen har høy kvalitet.

Skolens utviklingstid er strukturert og inneholder en sterk delingskultur for å ivareta ytterligere utvikling av profesjonsfellesskapet.
Et sterkt lese- regne- og skrivelærerteam på fire erfarne pedagoger arbeider tett for å ivareta god tilpasset undervisning i tett samarbeid med klassenes øvrige lærere.

Karleggingsprøvene i norsk, regning og engelsk for 1. til 3. våren 2019 viste klar fremgang for alle trinnene, vi har ikke hatt tilsvarende gode resulater de siste fem årene. Høstens nasjonale prøver har også en klar fremgang. Resultatene for 2019 viser blant annet at over halvparten av elevene på 5. trinn har en leseferdighet på høyeste nivå, og kun 7,3 prosent ligger på laveste. Snittresultatet viser at Huseby skole ligger nesten et undervisningsår foran gjennomsnittet i Norge.

En framtidrettet skole – i tråd med teknologisk samfunnsutvikling
Den teknologiske utviklingen er i konstant uvikling, og Huseby skole ønsker at elevene skal ta del i denne utviklingen. Vi bruker derfor digitale verktøy i undervisningen der det gir bedre læring, og fra og med inneværende skoleår har alle elever læringsbrett tilgjengelig. 

Vårt hovedmål er å tilrettelegge for et likeverdig opplæringstilbud for alle skolens elever. Elevene skal kunne bruke digitale verktøy slik at det både støtter læringen og bidrar til å heve deres digitale kompetanse. IKT blir på denne måten natuurlig intergrert som en grunnleggende ferdighet i tråd med gjeldende læreplaner, og vår erfaring er at det fører til økt motivasjon og mestring, i tillegg til at det er et virkemddel for god tilpassing av undervisningen.