Strategisk plan 2021

Skolebygning

Huseby skole har ved årsskiftet 2020-21 646 elever og rundt 80 ansatte. 

Skolens visjon: Sammen former vi framtiden.

Nøkler for å lykkes med dette:

Vi er samarbeidende

Samspill og samarbeid, fordi det skaper dybdelæring og vekst for den enkelte

Vi er reflekterende

Åpenhet og refleksjon i all kommunikasjon, fordi det skaper trygghet både mellommenneskelig og digitalt

Vi er inkluderende

Raushet og toleranse, fordi det gir rom for et lekent læringsfellesskap, der det er lov å feile for å lære

Vi er skapende

Mot til å prøve seg på nye arenaer, fordi det bidrar til læring for framtiden


Skolens strategiske plan for 2021 skal fortsatt ha tre overordnede satsinger. Vi viderefører arbeidet med et trygt og godt læringsmiljø – samtidig som vi vektlegger tilpasset opplæring og viderefører satsingen på en framtidsrettet skole som følger samfunnets teknologiske utvikling.

Først og fremst handler det om å tilrettelegge for at alle barn skal kunne ta ut sitt læringspotensial, fordi de opplever et trygt og godt læringsmiljø og fordi de har trygge, omsorgsfulle og kompetente voksne rundt seg i sin skolehverdag som ser dem og møter dem som de de er. Sammen med barnets foresatte skal det settes tydelige krav og forventninger til omsorgsfull tilrettelegging av hverdagen, samtidig som det fremkommer tydelige krav til arbeidsinnsats for å oppnå gode læringsresultater.

Skolens satsing på bibliotek er en viktig faktor som favner alle de tre satsingene. Biblioteket er mer tilgjengelig og oppdatert – og i tillegg til at at elevene får gode leseopplevelser på papir, møter de omsorgsfulle voksne i et trygt miljø.

Et trygt og godt læringsmiljø

Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen høsten 2020 viste at våre elever trives godt. Snittet i elevundersøkelsen er i år betydelig bedre enn de foregående årene. Vi mener uansett at det skal være nulltoleranse mot mobbing, og vil fortsette å jobbe aktivt forebyggende for å få dette til. Et tett samarbeid med elevrådet, gir oss dypere forståelse av relasjoner mellom elevene, og bidrar til at elevene får en enda bedre skolehverdag.

Jevnlige samtaler mellom rektor og elever fra alle trinn er vikitge bidrag for å sikre at elevstemmen ivaretas.

For å trygge det psykososiale miljøet ytterligere, har lederteamet tett oppfølging og stort nærvær i alle klassene den enkelte leder følger opp. Kunnskap om Barnehjernevernet og Mitt liv vektlegges, og den enkelte mellomleder skal være en tydelig modell og støtte for lærerne som virker for å fremme et godt og trygt læringsmiljø i klasserommene. Alle klasser skal ha jevnlige klassemøter.

Skolens sosiallærer arbeider også tett sammen med kontaktlærerene, slik at disse ikke står alene i hverdagen om å ta avgjørelser knyttet til oppfølging av enkeltelever som strever. Et viktig prinsipp ved elevsynet på Huseby skole, er en tydelig forventning til et positivt elevmiljø gjennom at alle voksne i skolesamfunnet sørger for å møte elevene med gode holdninger og ros i "fredstid". Stikkordet "Catch them being good" er beskrivende for dette. I den enkelte klasse brukes Link til livet og Fuelbox for å sikre den gode samtalen, her ser vi at vi får fram mye god refleksjon som skaper forståelse for elevenes miljø og deres læring.

Tilpasset undervisning

Skolen tilrettelegger for god organisatorisk tilrettelegging av undervisningen som sikrer at alle barn får oppfylt sin rett til tilpasset opplæring. Lærere samarbeider tett og deler sin kunnskap og planer med hverandre for å sikre at undervisningen har høy kvalitet.

Skolens utviklingstid er strukturert og inneholder en sterk delingskultur for å ivareta ytterligere utvikling av profesjonsfellesskapet.

Et sterkt lese- regne- og skrivelærerteam på fire erfarne pedagoger arbeider tett for å ivareta god tilpasset undervisning i tett samarbeid med klassenes øvrige lærere.

Høstens nasjonale prøver har også i år en klar fremgang. Resultatene for 2020 viser blant annet at over halvparten av elevene på 5. trinn har en leseferdighet på høyeste nivå, og kun 7,3 prosent ligger på laveste. Huseby skole presterte i 2020 blant de aller beste skolene i landet på leseferdighet.


En framtidrettet skole – i tråd med teknologisk samfunnsutvikling

Den teknologiske utviklingen er i konstant uvikling, og Huseby skole ønsker at elevene skal ta del i denne utviklingen. Vi bruker derfor digitale verktøy i undervisningen der det gir bedre læring, og alle elever har læringsbrett tilgjengelig. 


Vårt hovedmål er å tilrettelegge for et likeverdig opplæringstilbud for alle skolens elever. Elevene skal kunne bruke digitale verktøy slik at det både støtter læringen og bidrar til å heve deres digitale kompetanse. IKT blir på denne måten naturlig intergrert som en grunnleggende ferdighet i tråd med gjeldende læreplaner, og vår erfaring er at det fører til økt motivasjon og mestring, i tillegg til at det er et virkemddel for god tilpassing av undervisningen.