Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

Skolebygning
 

OPPSUMMERING STRATEGISK PLAN

Oppsummering Strategisk plan
Huseby skole har ved årsskiftet 2022-23 585 elever og rundt 80 ansatte. Skolens visjon: Sammen former vi framtiden Nøkler for å lykkes med dette:
Vi er samarbeidende
Samspill og samarbeid, fordi det skaper dybdelæring og vekst for den enkelte Vi er reflekterende
Åpenhet og refleksjon i all kommunikasjon, fordi det skaper trygghet både mellommenneskelig og digitalt Vi er inkluderende
Raushet og toleranse, fordi det gir rom for et lekent læringsfellesskap, der det er lov å feile – for å lære

Vi er skapende
Mot til å prøve seg på nye arenaer, fordi det bidrar til læring for framtiden
Skolens strategiske plan for 2023 skal videreføre arbeidet med et trygt og godt læringsmiljø – samtidig som vi vektlegger tilpasset opplæring, med sterkt trykk på inkludering, og viderefører vår satsing på en framtidsrettet skole som følger samfunnets teknologiske utvikling.
Først og fremst handler det om å tilrettelegge for at alle barn skal kunne ta ut sitt læringspotensial, fordi de opplever et trygt og godt læringsmiljø og fordi de har omsorgsfulle og kompetente voksne rundt seg i sin skolehverdag som ser dem og møter dem som de er. Sammen med barnets foresatte skal det settes tydelige krav og forventninger til omsorgsfull tilrettelegging av hverdagen, samtidig som det fremkommer tydelige krav til arbeidsinnsats for å oppnå gode læringsresultater.
Skolens satsing på bibliotek er en viktig arena. Biblioteket er tilgjengelig og oppdatert – og i tillegg til at at elevene får gode leseopplevelser på papir, møter de omsorgsfulle voksne i et trygt miljø.

Et trygt og godt læringsmiljø
Vi mener uansett at det skal være nulltoleranse mot mobbing, og vil fortsette å jobbe aktivt forebyggende for å få dette til. Et tett samarbeid med elevrådet, gir oss dypere forståelse av relasjoner mellom elevene, og bidrar til at elevene får en enda bedre skolehverdag. Jevnlige samtaler mellom rektor og elever fra alle trinn er viktige bidrag for å sikre at elevstemmen ivaretas.
For å ivareta det psykososiale miljøet, har lederteamet tett oppfølging og stort nærvær i alle klassene. Den enkelte mellomleder skal være en tydelig modell og støtte for lærerne, som virker for å fremme et godt og trygt læringsmiljø i klasserommene. Alle klasser har jevnlige klassemøter. Skolens sosiallærer arbeider også tett sammen med kontaktlærerene, slik at disse ikke står alene i hverdagen om å ta avgjørelser knyttet til oppfølging av enkeltelever. Et viktig prinsipp ved elevsynet på Huseby skole, er en tydelig forventning til et positivt elevmiljø gjennom at alle voksne i skolesamfunnet sørger for å møte elevene med gode holdninger og ros i "fredstid". I 2023 styrker vi arbeidet for et trygt og inkluderende miljø med opprettelse av et mestringsteam som skal ivareta en tydeligere systematikk rundt opfølging av elever som strever i skolehverdagen.

Tilpasset og inkluderende undervisning
Skolen tilrettelegger for god organisatorisk tilrettelegging av undervisningen som sikrer at alle barn får oppfylt sin rett til tilpasset opplæring. Lærere samarbeider tett og deler sin kunnskap og planer med hverandre for å gi undervisningen høy kvalitet.
Skolens utviklingstid er strukturert og inneholder en sterk delingskultur for å ivareta ytterligere utvikling av profesjonsfellesskapet.
Et sterkt lese- og skrivelærerteam på tre erfarne pedagoger arbeider tett for å ivareta god tilpasset undervisning i tett samarbeid med klassenes øvrige lærere.
Høstens resultater på nasjonale prøver er også i år svært gode. Resultatene for 2022 viser blant annet at over halvparten av elevene på 5. trinn har en lese- regneferdigheter på høyeste nivå. Utfordingen i år var et relativt svakt resultat i engelsk, der vi ser at vi må sette inn gode tiltak i det kommende året.

En framtidrettet skole – i tråd med teknologisk samfunnsutvikling
Den teknologiske utviklingen er i konstant uvikling, og Huseby skole ønsker at elevene skal ta del i denne utviklingen. Vi bruker derfor digitale verktøy i undervisningen der det gir bedre læring, og alle elever har læringsbrett tilgjengelig. Vårt hovedmål er å tilrettelegge for et likeverdig opplæringstilbud for alle skolens elever. Elevene skal kunne bruke digitale verktøy slik at det både støtter læringen og bidrar til å heve deres digitale kompetanse. IKT blir på denne måten naturlig intergrert som en grunnleggende ferdighet i tråd med gjeldende læreplaner, og vår erfaring er at det fører til økt motivasjon og mestring, i tillegg til at det er et virkemddel for god tilpassing av undervisningen.