Strategisk plan 2019

Skolebygning

Huseby skole har ved skolestart 2019, 711elever og rundt 80 ansatte.

Årets strategiske plan handler om å tilrettelegge for at alle barn skal kunne ta ut sitt læringspotensial, fordi de opplever et trygt og godt læringsmiljø og fordi de har trygge, omsorgsfulle og kompetente voksne rundt seg i sin skolehverdag som ser dem og møter dem som de de er. Sammen med barnets foresatte skal det settes tydelige krav og forventninger til omsorgsfull tilrettelegging av hverdagen, samtidig som det fremkommer tydelige krav til arbeidsinnsats for å oppnå gode læringsresultater. Huseby skole skal dessuten være en skole for fremtiden, og satser derfor på at alle elever skal benytte digital læringsbrett i undervisningen.

Elevundersøkelsen 2018 viste at våre elever trives godt. Snittet varierer lite de siste årene. Vi mener uansett at det skal være nulltoleranse mot mobbing, og ønsker å jobbe aktivt forebyggende for å få dette til. Her ser vi at vi ved å jobbe tettere sammen med elevrådet, vil kunne skaffe oss dypere forståelse av relasjoner mellomelevene, for å kunne bidra til at de skal få en enda bedre skolehverdag. Elevrådet kommer med kloke innspill til ledelsen - og det er jevnlige samtaler mellom rektor og elever for å sikre at elevstemmen ivaretas.

For å trygge det psykososiale miljøet ytterligere, skal lederteamet ha tett oppfølging og stort nærvær i klassene som den enkelte leder følger opp. Kunnskap om Barnehjernevernet og Mitt liv skal vektlegges og den enkelte mellomleder skal være en tydelig modell og støtte for lærerne som virker for å fremme et godt og trygt læringsmiljø i klasserommene. Skolens sosiallærere skal også arbeide tett sammen med den enkelte kontaktlærer, slik at denne ikke står alene i hverdagen om å ta avgjørelser knyttet til oppfølging av enkeltelever som strever. Et viktig prinsipp ved elevsynet på Huseby skole, er en tydelig forventning til et positivt elevmiljø gjennom at alle voksne i skolesamfunnet sørger for å møte elevene med gode holdninger og ros i "fredstid". Stikkordet "Catch them being good" er beskrivende for dette. I den enkelte klasse brukes Fuelbox for å sikre den gode samtalen, her ser vi at vi får fram mye god refleksjon som skaper forståelse for elevenes miljø og deres læring.

Skolen skal sørge for en organisatorisk tilrettelegging av undervisningen som sikrer at alle barn får oppfylt sin rett til tilpasset opplæring. Lærere skal samarbeide tett og dele sin kunnskap og sine planer med hverandre for å sikre at undervisningen har høy kvalitet. Våre fellesmøter skal være strukturerte og inneholde en sterk delingskultur. Fra første skoledag skal elevene bli møtt av engasjerte lærere som vektlegger læreplanens grunnleggende ferdigheter. Et sterkt lese- og skrivelærerteam på tre erfarne pedagoger skal ivareta dette sammen med klassenes øvrige lærere. I foregående skoleår har skolen deltatt i Utdanningsetatens tilbud om Helhetslesing, noe som har hatt positiv effekt, både for den enkelte lærers kompetanse og for elevenes leseresulater. Årets nasjonale prøver viser dette tydelig, vi gjør vårt beste totale resultat her de siste fem årene. Regning er det faget årets nasjonale prøver er svakest på for skolen, og vi tilsetter nå en ressurslærer i regning, som skal jobbe forebyggende på de fire laveste trinnene.

Ludviksenutvalget beskriver "21st Century skills" som kunnskaper og ferdigheter man anser som viktige for å møte fremtiden. Bruk av læringsbrett som læringsverktøy er i tråd med innholdet i dette begrepet. Den teknologiske utviklingen går fremover i raskt tempo og Huseby skole ønsker at elevene skal ta del i denne utviklingen.

Huseby skole ønsker å bruke digitale verktøy i undervisningen der det gir bedre læring. Vi har gjennomført en pilot de to siste skoleårene der sjette og sjuende trinn har brukt Ipad i undervisningen, som et viktig redskap for læring. Erfaringene med dette er klart positive, og vi har derfor søkt om å delta I Utdanningsetatens satsning på dette.

Vårt hovedmål er å tilrettelegge for et likeverdig opplæringstilbud for alle skolens elever. Elevene skal kunne bruke digitale verktøy slik at det både støtter læringen og bidrar til å heve deres digitale kompetanse. For å få dette til skal alle skolens lærere få nødvendig veiledning og opplæring i bruk av læringsverktøy i undervisningen, slik at de er trygge og kompetente i undervisningssituasjonen samme med elevene.

 

Strategisk plan