Hovedseksjon

Nye førsteklassinger høsten 2023

Huseby skoles AKS blir kommunal

Aktivitetsskolen ved Huseby skole går over til kommunal drift fra og med skoleåret 2023/24. Det innebærer at dere som foresatte vil få en del nye rutiner å forholde dere til, særlig når det gjelder selve plassen til deres barn.

Til dere som får deres første barn på Huseby aks, er det bare å følge anvisningen under. Velkommen til Huseby skole.

Hvordan å søke inn barnet på AKS

Alle barn som skal fortsette på AKS til høsten må meldes inn i AKS. Den enkleste måten å gjøre det på er å melde inn barnet i søkeportalen til IST Everyday. Det er registreringssystemet som vi kommer til å bruke fremover. Det er også derfra dere vil bli fakturert. Dermed er det viktig med helt korrekt registrering av barn, foresatte, type plassering og hvem som skal betale. Det gjør dere foresatte aller best. Barn på 2.-4.trinn skal registreres med startdato 1.8.2023

Søkeportalen finner dere her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/

Videre bruk av søkeportalen

Det er kun den foresatte som søker inn barnet som deretter kan bruke portalen for endringer. Man får, etter søknad, en personlig "Min side" i portalen som man må logge inn på. Man må logge inn for å takke ja/nei til tilbud, bytte opphold, si opp plassen eller gjøre andre endringer.

To tilbud; heltidsplass og deltidsplass

Fra høsten skal det gis tilbud om gratis deltakelse for deltidsplass på 1.-4.trinn ved Huseby aktivitetsskole.

NB! Det er ikke morgenåpning for elever med deltidsplass, trenger man ekstra tid i feriene må man ha heltidsplass. Gratis deltakelse deltidsplass har egne føringer for bruk av timer: AKS fordeler de 12 timene etter skoleslutt og jevnt utover uken, man kan kun bruke 2 dager i feriene og AKS bestemmer hvilke to dager det er. Saksbehandler i systemet vil tildele dette ut fra hvilken type plassering dere søker om.

Heltid: her kan man bruke alle timer AKS holder åpent, også i ferier.

Oppholdsbetaling

Barn med gratis deltakelse heltidsplass betaler mellomlegget mellom heltid og deltid og ut fra ev. registrering av lav inntekt. Gratis deltakelse deltidsplass er gratis. Barn på 4.trinn betaler for sin type opphold g ut fra ev. registrering av lav inntekt.

Oslo kommune har sine egne inntektsgrenser og betalingssatser. I tillegg er den statlige ordningen med 6% oppholdsbetaling innført for 1.-4.trinn. Vårt registreringssystem er tilrettelagt slik at husholdningen skal få den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to ved registrert inntekt.

Oversikt over takster finner du her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen-aks/pris-og-betaling/

 Mener dere at dere har krav på nedsatt oppholdsbetaling må dere per i dag sende inn et egenerklæringsskjema med dokumentasjon av inntekt (person- og kapitalinntekt) til skolen. Det er den samlede inntekten i husholdningen hvor barnet er folkebokført som regnes som grunnlag. Dermed må vi ha erklæring fra begge foresatte/samboere på samme adresse. Her er det husholdningens samlede inntekter, ikke inntekten til kun biologisk forelder. Skjemaet følger med tilbudet dere mottar.

Bytte av opphold

Når det gjelder bytte av opphold så kan man kun gjøre det to ganger i året med startdato 1.august eller 1.januar. Det er kun ved innlogging på "min side" man kan gjøre dette, så vil man endre oppholdet må man logge inn in portalen og sende inn en søknad om endret opphold. Det kan man gjøre når som helst, dog senest 30.juni eller 30.november. En endring av opphold regnes som en oppsigelse og en ny søknad. Det er en måneds oppsigelse fra den 1. i måneden. Oppsigelsesfristen gjelder for øvrig også for en vanlig oppsigelse.

Når kan jeg søke?  NB! Søknadsfrist 15.05.23

Dere kan søke plass nå, systemet er lagt til rette for det. Dere vil få et tilbud utover våren. For barn på kommende 1.trinn vil tilbudet komme etter vedtak om skoleplass. Det er en frist på 10 dager for å takke ja til et tilbud.For at AKS skal kunne fakturere plasseringen må dere har takket ja til tilbudet senest 15.juni. Takker dere ja ved et senere tidspunkt vil dere bli etterfakturert.

Betaling for oppholdet skal skje forskuddsvis så selve kjøringen av fakturaene skjer 3 uker før betalingsfrist. Faktura for august kjøres i juni grunnet ferieavvikling.

Planleggingsdager høsten 2023

Huseby aktivitetsskole har planleggingsdager 1. og 18. august

Johan Butler Haugen